Metodika modelování v nástroji Enterprise Architect

 

Enterprise Architect je pouze nástroj a jako takový nenabízí žádnou konzistetní metodiku, nebo způsob používání. Navíc došlo, v minukých letech, k překotnému rozvoji různých modelovacích syntaxí a samotné UML již nevyhovuje současným potřebám. Stále více se ukazuje, že je potřeba mít k dispozici ucelenou metodiku tvorbu modelů, v tomto nástroji, která podchytí nejčastejší používané konstrukty modelování a zformalizuje je. 

Vytvořit takovo metodiku však není jednoduché, vyžaduje to velké množství zkušeností s nástrojem EA, jednotlivými syntaxemi (či modelovacími jazyky) a také s praktickými projekty.

Protože jsme dlouholetí experti na nástroj Enterprise Architect, školitelé a zároveň praktický uživatelé, rozhodli jsme se (v roce 2019) tuto metodiku vytvořit a nabídnout jako produkt.

Vyžádejte si představení metodiky formou MS Teams schůzky, nebo přímo cenovou nabídku!

Cíle metodiky


Cílem nabízení metodiky je, poskytnout uživatelům praktický návod, který umožní uživateli vytvářet udržovatelný model společnosti, její struktury, procesů, sw a hw architektury a dalších souvisejících informací.


Model, postavený dle této metodiky, bude zejména:

 • Poskytovat pravdivé, aktuální a přesné informace o společnosti.
 • Umožňovat provádění rychlé a podrobné analýzy na projektech (business analýza, správa požadavků, návrh architektury, systémový design, návrhy databází).
 • Umožňovat provádět dopadové analýzy (jaké business procesy jsou podporované jakými aplikacemi, jaké role vystupují v jakých procesech atd.).
 • Umožňovat generování dokumentace.
 • Podporovat rozdělení části modelu dle kompetencí.
 • Umožňovat rozvoj modelu prostřednictvím projektů.
 • Umožňovat rychlou orientaci uživatelů v modelu.

Vztah metodiky a nástroje Enteprise Architect

Tato metodika je úzce svázána s nástrojem Enterprise Architect a využívá jeho schopností (a kompenzuje jeho nedostatky). Rovněž respektuje základní pravidla principy pro práci s tímto nástrojem. Nejedná se o metodiku obecně použitelnou s jakýmkoliv jiným nástrojem – úvahy, zda nějakou funkčnost použít či nikoliv, protože ji nelze přenést do jiného nástroje, nejsou pro tuto metodiku relevantní. 
Rovněž některé konstrukty modelovacích jazyků, použitých v této metodice, jsou rozšířeny (nebo naopak omezeny) tak, aby co nejlépe odpovídaly použitému nástroji.


Přehled použitých notací

ArchiMate 3.1

Nejdůležitější syntaxe, v tomto přehledu, je ArchiMate a to ve verzi 3.1. Tento jazyk popisuje architekturu společnosti a zároveň funguje jako „pojivo“ mezi ostatními syntaxemi. V tomto jazyce se definují základní prvky modelu, jako jsou aktéři, role, aplikace atd.

BPMN 2.1

Tento komplexní jazyk slouží pro popis business procesů. Využívá zejména dva typy procesů a to Business Process a Business Collaboration. Nicméně, je přímo navázán na definici procesů v ArchiMate a rovněž využívá některé prvky modelu, které jsou definované jeho pomocí (role, aplikace apod.).

UML 2.x

UML je standardní modelovací jazyk. V rámci této metodiky se využívá modelování interní architektury jednotlivých aplikačních komponent a jiných částí modelu, které se týkají technického designu a implementace.


Extenze EA

V rámci metodiky jsou využívány i některé extenze nástroje Enterprise Architect, například:

 • Datové modelování.
 • Tvorba modelů požadavků.
 • Modelování REST API.
 • Návrhy uživatelského rozhraní pomocí wireframes.
 • Dashboardy a grafy.
 • A další.

Součásti metodiky

Metodika společnosti Dataprojekt s.r.o., která je poskytována formou nevýhradních licencí, se sestává z následujících součástí:

 • Metodická příručka – jedná se o základní kámen metodiky, který stanovuje a upřesňuje postupy, jak stavět model, jaké syntaxe a jakým způsobem používat, definuje role, typy diagramů a další náležitosti metodiky. Přiručka je vytvořena tak, aby uživatel přesně věděl kde a jak pracovat. Nejedná se o obecné popisy či doporučení, ale o přesné návody, bližící se spíše uživatelským manuálům.
 • Struktura repository – předpřipravená struktura repository Enterprise Architect, která definuje kde se příslušné artefakty modelu vytváří a umísťují. Dodává se formou EAPx souboru nebo XMI. Obsahuje zároveň i některé dodatečné artefakty, jako jsou chytré legendy apod.
 • Metodický model – demonstrační model s množstvím příkladů a praktických ukázek. Dodává se formou EAPx.
 • Šablony a scripty – předpřipravené šablony pro generování tiskových výstupů a pomocné scripty (například pro přípravu defaultních diagramů aj.). Dodávané ve formě EAPx.
 • Extenze a rozšíření – různá rozšíření EA, či zcela samostatné miniaplikace (analytická platforma, Model Branch Manager, miniaplikace pro automatické odmazávání baselines, miniaplikace pro automatické denní zálohování modelu do EAPx aj.). Tyto komponenty jsou volitelnou součástí metodiky, dodávány jsou formou (zpravidla) instalačních souborů a lze je dodat i samostatně.
 • Metodické školení – volitelné školení zaměřené na práci s metodikou a modelování v jejím rámci.